PRIVACYVERKLARING

 

Bij DeMooiKasterleeKrant hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe we bij DeMooiKasterleeKrant omgaan met persoonsgegevens.

Inleiding
U leest hier de privacyverklaring van DeMooiKasterleeKrant. De krant behoort tot TKV Media bv. DeMooiKasterleeKrant heeft aan zich gekoppeld de website www.mooikasterlee.be   DeMooiKasterleeKrant is een lokale nieuwsverstrekker voor de gemeente Kasterlee. We geven periodiek een gratis huis-aan-huiskrant uit en brengen dagelijks lokaal nieuws via de website www.mooikasterlee.be Onze inkomsten genereren we voornamelijk uit de verkoop van advertenties.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en de soort te verwerken persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
* De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
* Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en
* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via www.mooikasterlee.be

Verwerking van persoonsgegevens van lezers, klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van lezers, klanten of leveranciers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Communicatie over de verstrekte of te verstrekken opdracht;
* Het uitvoeren of het uitgeven van een opdracht;
* De afhandeling van de (financiële) administratie;
* Het periodiek versturen van uitnodigingen en/of commerciële nieuwsbrieven waarin ook aantrekkelijke acties met klanten worden gedeeld;
* Het bezorgen van de online-krant die periodiek samen met de krant verschijnt en
* Voor zover dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een wettelijke verplichting.

Grondslagen voor deze verwerking van persoonsgegevens zijn:
* Uitvoering van de overeenkomst;
* Toestemming die vrijelijk en ondubbelzinnig door jou is gegeven en
* Uitvoering geven aan wettelijke verplichtingen.

 Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor de hiervoor genoemde doelstellingen:

* Voornaam;
* Tussenvoegsel;
* Achternaam;
* Bedrijfsnaam;
* (Zakelijk) Post- of Woonadres;
* (Zakelijk) Telefoonnummer;
* (Zakelijk) E-mailadres;
* BTW nummer en
* IBAN nummer.

 Foto’s
Wij maken regelmatig foto’s en/of video´s ten behoeve van onze (digitale) krant en websites waarop (eigendommen van) een persoon/bedrijf/instantie mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar is afgebeeld. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor het nieuws, de websites en als wervings-en voorlichtingsmateriaal. Voor het maken en publiceren van (portret)foto’s gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van foto’s (en andere persoonsgegevens) op internet geldt bovendien de AVG. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van tevoren om toestemming te vragen voor publicatie. Wij gaan echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde (eigendommen van) personen/bedrijven. Mocht de betreffende persoon, instantie of het bedrijf desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk en in na overleg worden verwijderd. Wij respecteren de auteursrechten van de fotograaf of de rechthebbende instantie, bijvoorbeeld door de naam van de fotograaf of rechthebbende instantie te vermelden.

 Analyse van gegevens en cookies
De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid. Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Meer informatie over cookies kun je vinden op www.cookiecentral.com/faq of op www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na het verstrijken van de bewaartermijn, vindt zorgvuldige vernietiging plaats. Gegevens met betrekking tot financieel-administratieve doeleinden bewaren we minimaal volgens de termijnen van de fiscale bewaarplicht.

 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

* Het verzorgen van de internetomgeving en
* Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 Wij geven nooit persoonsgegevens ter verwerking door aan andere partijen waarmee we géén verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Voorts zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. De gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden zonder uw toestemming.

Ontvangers van persoonsgegevens
De gegevens die door ons op grond van voornoemde doeleinden worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor onze medewerkers en andere aan MooiKasterlee gerelateerde bedrijven, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Ook aan de financiële instanties die bij de afhandeling van de betaling betrokken zijn, zullen persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld uitsluitend ten behoeve van de afhandeling van de betaling. Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surséance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Verstrekken persoonsgegevens buiten de EU
Wij verstrekken géén persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 * Alle personen die namens DeMooiKasterleeKrant van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn gehouden tot een uiterst vertrouwelijke behandeling binnen het bereik van zijn/haar taakuitoefening. Dit is vastgelegd in overeenkomsten met onze medewerkers;
* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
* Onze websites zijn SSL-beveiligd;
* Wij maken (via de goed beveiligde externe servers) back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en
* Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten betrokkenen

Volgende rechten:
* Recht op informatie en inzage
Te allen tijde hebt u het recht om uw gegevens in te zien en op te vragen, als daar gegevens opgeslagen en bewaard worden. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar https://www.mooikasterlee.be/pagina/privacy of om te bellen naar 014 27 78 10.

* Recht op rectificatie
Het kan natuurlijk zijn dat uw gegevens niet (meer) kloppen of veranderd zijn. U hebt het recht om dit te laten rectificeren door DeMooiKasterleeKrant. Als uw gegevens wilt aanpassen omtrent de nieuwsbrief dan kunt u dat doen via de daarvoor bestemde URL onder elke nieuwsbrief.

 * Recht op overdracht
Stel u stapt over naar een andere partij of dienst. Dan hebt u het recht op overdracht van al die gegevens. DeMooiKasterleeKrant dient dan de gegevens over te dragen aan de andere partij.
* Recht op wissen van gegevens
           Als u niet langer wilt hebben dat uw gegevens bij DeMooiKasterleeKrant opgeslagen zijn, dan hebt u het recht dat DeMooiKasterleeKrant jouw gegevens wist.

* Recht op indienen van een klacht
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u daarover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

* Recht op stop gegevensgebruik
Het kan zijn dat u niet wilt dat DeMooiKasterleeKrant jouw gegevens gebruikt. Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

* Bezwaar (verzet)
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.  Vermeld in het bezwaar om welke gegevens het gaat en wat de reden van bezwaar is.

* Toestemming intrekken
Als DeMooiKasterleeKrant alleen met uw toestemming persoonsgegevens heeft gebruikt, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

Wilt u gebruik maken van deze rechten dan kun je een mail sturen naar https://www.mooikasterlee.be/pagina/privacy Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wijzigingen
Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op www.mooikasterlee.be bekend gemaakt.